Partners

Met wie werken we samen?

Partners in peuter- en buitenschoolse opvang: 
Quadrant Kindercentra
Kindercentrum De Schaapskooi
De Buitenwereld 
Stichting Kinderopvang Humanitas
KMN Kind & Co
Kern Kinderopvang

PO-raad
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op de site van het Ministerie van OCW kunt u algemene informatie vinden over basisonderwijs, leerplicht, vakantieregelingen, enzovoorts

Inspectie van het Onderwijs 
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen, en toetsen of de scholen voldoen aan wet- en regelgeving en of zij hun financiŽn op orde hebben.

Vereniging Openbaar Onderwijs 
De belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs in Nederland
 
Nederlandse Jenaplanvereniging 
Voor informatie over onderwijs op een Jenaplanschool
 
Nederlandse Daltonvereniging 
Voor informatie over onderwijs op een Daltonschool
 
Scholenopdekaart
De site waar scholen informatie verstrekken over hun resultaten zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiŽn en personeel.

Passendonderwijs 
Het informatiepunt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs.